അലച്ചിൽ 

ഭ്രാന്തമായലഞ്ഞു ഞാൻ 

നിൻ പുഴക്കരുകിൽ 

നിമിനേരം വറ്റാത്ത ഉറവ തൻ 

ചാരെ നിന്നകലെയുള്ള അകലെയുള്ള 

സൂര്യകിരണങ്ങളെ പുല്കിനില്കാൻ 

ആഗ്രഹിച്ച ആ മാനിനെ പോലെ 

2 thoughts on “അലച്ചിൽ 

 1. Brilliant , little notes and verse.
  Good blog !

  All the best , Ranjith !
  Shall visit more often.

  utham

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close