എന്താലേ…… 

അവൻ  ഇ “റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്” എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പണ്ട് വിചാരിച്ചിരുന്നത്രെ അത് ഇ “റബ്ബർ എസ്റ്റേറ്റ്” പോലെ എന്തോ ആണെന്ന്. 

അവൻ തന്നെയാണ് പണ്ട് “ഫർണിച്ചർ”എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ “മിച്ചർ” പോലെ തിന്നാൻ ഉള്ള എന്തോ ആണെന്ന് കരുതിയത്. 

മൂപ്പർ തന്നെയാണ് “പഴശ്ശി രാജ ” ഇറങ്ങയപോ    ” ഇ ചങ്ങായി അല്ലെ പണ്ട് മഴു എറിഞ്ഞു കേരളം ഇണ്ടാക്കിയത് ” എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചത്. 

എന്താലേ…… 

3 thoughts on “എന്താലേ…… 

  1. Friend don’t miss out….❤️
    I see a lot..but I just show 💯% what I wish to 😜 not strange ?
    Being a Photography freak, I would say with a strong commitment that as a photographer,I mean the creative one’s among them will agree with me .


    https://clicksbysiba.wordpress.com/2017/03/03/i-see-everything-but-i-just-show-%f0%9f%92%af-what-i-wish-to-%f0%9f%98%9c/

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close