ഞാനൊരു  ഭ്രാന്തൻ 

ഇന്ന് വാട്സ്ആപ് ഇല്ലെങ്കിലോ 

ഞാനൊരു ഭ്രാന്തൻ 

കാപട്യമിലെങ്കിലും 

ഞാനൊരു ഭ്രാന്തൻ 

താടി വളർത്തിയാലും 

മുടി വളർത്തിയാലും 

ഞാനൊരു ഭ്രാന്തനാലോ മനുഷ്യാ 

വർഗിയെമെന്നും  മനുഷ്യൻ ഒന്നെന്നു 

വിളിച്ചു പറഞ്ഞാലും 

ഞാനൊരു ഭ്രാന്തൻ 

എന്റെ ലോകത്തിലുടെ 

പുത്തൻ ലോകത്തിലേക്ക് നടന്നാലും 

ഞാനൊരു ഭ്രാന്തൻ 

നേരിലറിയിച്ച പിറന്നാളാശംസകൾ 

ഫേസ്ബുക്കിൽ അറിയിച്ചില്ലെങ്കിലും 

ഞാനൊരു ഭ്രാന്തൻ 

പുസ്തകങ്ങൾ ചികഞ്ഞാലുമിന്ന് 

ഞാനൊരു ഭ്രാന്തനാലോ 

കപടസദാചാരമെന്നും ആത്മീയകച്ചവടം 

എന്നും ഞാനൊന്നുറക്കെ പറഞ്ഞാലും 

മുഴുഭ്രാന്തെനെന്നു ചൊല്ലുമല്ലോ ഇന്നിനി ഇ ലോകം 

ഞാനൊരു ഭ്രാന്തൻ 

കാപട്യസ്നേഹം വിളമ്പാൻ അറിയാത്ത 

ഞാനൊരു ഭ്രാന്തൻ 

ഞാനൊരു ഭ്രാന്തൻ 

Advertisements

നീ 

അണയാത്ത തീയാകണെമെന്നു ഒരിക്കലും നിനച്ചിരുന്നില്ല നിന്നെ 

ആരുമറിയാതെ അണയും നേരം 

എന്നിൽ തീയായ് പടർന്നിരുന്ന നിൻ ഗന്ധം ഒരുവേള ഞാൻ ഓർത്തു  പോയി 

നിൻ  ഓർമകൾക്ക് എന്റെ ആയുസുണ്ടാകണമെന്നു ഒരിക്കലും നിനച്ചിരുന്നില്ല ഞാൻ 

ആരുമറിയാതെ അണയും നേരം എന്നിൽ സ്നേഹത്തെ  ജ്വലിപ്പിച്ചിരുന്ന കരുണ ഞാൻ ഓർത്തുപോയി 

നിൻ മിഴിയിൽനിന്നുതിർന്ന കണ്ണീർതുളികൾ എന്നെ എന്നും പുൽകുമെന്ന് നിനച്ചിരുന്നില്ല ഞാൻ 

ശാന്തമായൊഴുകുന്ന പുഴ അതിനുമെന്നെയനുവദിച്ചില്ല 

നിന്നിൽ നിന്നുപാഞ്ഞെറിങ്ങിയ ആ ചിരിമുത്തുകൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്നു നിനച്ചിരുന്നിലൊരിക്കലും ഞാൻ 

ഡിസംബറിലെ ആ വേഗകാറ്റുമേനിയനുവദിചിലതിനു 

അണ്ണയുംനേരം തീയായ് എന്നിൽ നീ  ഇപ്പഴും ഉള്ളിൽ കത്തുന്നുണ്ടെന്ന സത്യം നിയറിയണമെന്നു ഒരിക്കലും നിനക്കുകയുമില്ല  ഇ ഞാൻ.. 

Mind

Mind should sure be a wanderer.

A wanderer who won’t be satisfied .

Mind should sure not be consistent

If one is, you are a lucky soul.

Sticking to one may be correct

I doubt it would be satisfying

If one is, you are a lucky soul.

Is something right always true,

I doubt its existence

Mind is one tied to right and wrong

If right naturally comes to you, you are a lucky soul.