കാപട്യം 

ഭ്രാന്തെമെന്നു ഞാൻ 

ചൊന്നേതെലാം 

ശരിയെന്നു  ചൊല്ലി 

ഇ ലോകം 

ശരിയെന്നു ഞാൻ 

നിനച്ചെതെലാം തെറ്റെന്നും 

ചൊല്ലി ഇ ലോകം 

Advertisements

അലച്ചിൽ 

ഭ്രാന്തമായലഞ്ഞു ഞാൻ 

നിൻ പുഴക്കരുകിൽ 

നിമിനേരം വറ്റാത്ത ഉറവ തൻ 

ചാരെ നിന്നകലെയുള്ള അകലെയുള്ള 

സൂര്യകിരണങ്ങളെ പുല്കിനില്കാൻ 

ആഗ്രഹിച്ച ആ മാനിനെ പോലെ